Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:56
Allen Gunn updated Version for StatusNet.
To:

0.9.2

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:55
Allen Gunn updated License for StatusNet.
To:

AGPL

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:55
Allen Gunn updated Publisher for StatusNet.
To:

StatusNet Inc.

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn first told us all about StatusNet

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag time

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag real

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag connect

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag share

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag source

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag open

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag free

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag Network

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag social

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag micro

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag microblog

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag blog

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54
Allen Gunn tagged StatusNet with tag community

 

Allen Gunn
May 13, 2010 @ 17:54