Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:53
Allen Gunn updated License for kickstarter.
To:

Hosted

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:53
Allen Gunn updated Version for kickstarter.
To:

n/a

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn updated Publisher for kickstarter.
To:

Kickstarter, Inc.

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn first told us all about kickstarter

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag support

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag fund

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag campaign

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag donate

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag driven

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag goal

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag contest

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag threshold

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag Network

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52
Allen Gunn tagged kickstarter with tag donation

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52

 

Allen Gunn
December 06, 2010 @ 01:52